Piece gazowe ,kotły gazowe, grzejniki, mufka, Koszalin, kotły,piece, piecyki, usługi instalacyjne,grzejniki,pompy,rury miedziane,sklep internetowy,filtry,kominy,zawory,baterie

Twój koszyk:
0,00
Sprawdź koszyk
Home › Regulamin

Regulamin

REGULAMIN Sklepu internetowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mufka-instalacje.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma Mufka Technika Grzewcza Mariusz Zalewski z siedzibą w Koszalinie przy ul. Szymanowskiego 16, 75-547 Koszalin, posiadająca nr NIP: 6691861161 oraz nr statystyczny REGON: 331300131.

  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.mufka-instalacje.pl

  3. Niniejszy Regulamin określa:

   • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

   • zmianę i czas realizacji zamówienia,

   • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

   • sposoby zapłaty ceny,

   • warunki dostawy towarów,

   • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

   • procedurę składania reklamacji,

   • zasady ochrony danych osobowych,

   • zasady rejestracji w sklepie

   • warunki techniczne

   • postanowienia końcowe

 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

  1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

  2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

  3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez mufka-instalacje.

  4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.VII.

 1. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres sklep@mufka-instalacje.pl.

  2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

  3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zakupionego towaru.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

  3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

   • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

   • towarów wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie konsumenta.

  4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

  5. Zwrot powinien nastąpić na koszt kupującego. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

  6. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na wskazane przez kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

 1. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY - Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  1. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego - kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego mufka-instalacje.pl, ul. Szymanowskiego 16, Koszalin
  2. Kartą kredytową:(Doliczana jest prowizja 3% wartości faktury vat)

               3 .  Przelewem:

               4.   System ratalny: W przypadku zakupów na raty wszelkie informacje kupujący uzyska w Biurze Obsługi Klienta (tel. 94 346-20-72

                                               lub email sklep@mufka-instalacje.pl)
                                                                    Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego tj. przy ul. Szymanowskiego 16 w Koszalinie, w godzinach 08:00 - 17:00.

  1. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

  2. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

  1. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.mufka-instalacje.pl w zakładce "dostawa". W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 30 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

  2. Sprzedaż i wysyłki realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

  3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

  4. Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

 1. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

  1. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

  2. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  3. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

  4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.

  5. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

  6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

  7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

  3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

  4. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.mufka-instalacje.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.)

  5. Kupujący - osoba fizyczna, dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.)

 1. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

  1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

  2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

  3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

  4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

   • Imię i nazwisko

   • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).

   • Numer telefonu

  5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:

   • Firmę

   • Numer Identyfikacji Podatkowej

   • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

   • Imię i nazwisko osoby do kontaktu

   • numer telefonu

  6. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

  8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem

  9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

   • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,

   • działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

   • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności

   • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika

   • kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych

   • kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

   • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

  11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

  12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.

  13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

  14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

 2. WARUNKI TECHNICZNE

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  3. Włączoną obsługę Java Script,

  4. Aktywny adres e-mail.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2014.

  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

  4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

  6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.mufka-instalacje.pl  w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

‹ Powrót